ГРАЖДАНСКО ПРАВО

 • Защита на пациенти пострадали от лекарска грешка
 • Защита на пострадали от катастрофи български и чуждестранни граждани на територията на Република България.
 • Защита на пострадали от престъпления.
 • Представителство пред чуждестранни застрахователи на български граждани пострадали от катастрофи в чужбина.
 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси
 • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
 • Консулт и съдействие пред нотариус
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани, договори и др.

  СЪДЕЙСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПРИ НУЖДА ОТ НАКАЗАТЕЛНО- ИЛИ ГРАЖДАНСКОПРАВНА ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

  ВЕЩНО ПРАВО

 • Консултации и подготовка на документи при нотариални сделки;
 • Консултации и проверки при покупко-продажба на недвижима собственост;
 • Консултации и изготвяне на договори за строителство и др;
 • Защита на различни вещни права и правото на владение, правото на собственост, правото на строеж, правото на ползване, надстрояване и пристрояване и др.

  ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

 • Упълномощавания и преупълномощавания;
 • Извънсъдебно и съдебно уреждане на спорове по договори;
 • Изготвяне на договори за замени;
 • Изготвяне на договори за покупко-продажби;
 • Изготвяне на наеми договори, заеми за потребление, дарения, влог, изработка, поръчка, спогодби, граждански дружества и др;
 • Реализиране на договорна и регресна отговорност;
 • Изготвяне на всички видове предварителни и окончателни договори.

  ТЪРГОВСКО ПРАВО

 • Регистрация на фирми - АД, ЕООД, ООД, СД, ЕТ и др.;
 • Ликвидация на търговски дружества;
 • Сливания, вливания и прехвърляне на дялове, акции и цели търговски предприятия;
 • Преобразуване на търговски дружества;
 • Договорно абонаментно обслужване;

  СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • Разводи, родителски права, право на издръжка, помирителни производства;
 • Наследяване, завещания, осиновяване и наследствени права;
 • Приемане или отказ от наследства;
 • Продажба на наследства;
 • Съдебни и извънсъдебни делби;
 • Предбрачни и брачни договори

  ТРУДОВО ПРАВО

 • Консултации по Кодекса на труда;
 • Изготвяне на трудови договори и колективни трудови договори;
 • Прекратяване на трудови правоотношения;
 • Защита по трудови спорове.

  НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

 • Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление
 • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, Защита при извършване на следствени действия
 • Споразумения за приключване на наказателни дела
 • Представителство по наказателни дела от частен характер
 • Обжалване на актове на Прокуратурата и разследващите органи
 • Възобновяване на наказателни дела
 • Защита на пострадали при катастрофи пред наказателния съд

  АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 • Обжалване по административен и съдебен ред на административни актове или откази за издаването им;
 • Обжалване на наказателни постановления;
 • Обжалване на заповеди на административни органи, както и обжалване на действията на тези органи;
 • Производства по жалби, молби и др. пред административни органи;
 • Изготвяне на правни анализи.

  ДАНЪЧНО ПРАВО

 • Консултации и обжалване на наказателни постановления;
 • Консултации и обжалване на данъчно-ревизионни актове по съдебен и административен ред.

  ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

 • Представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • Защита и регистрация на марки, патенти, промишлени дизайни и полезни модели или географски означения;
 • Изготвяне на договори за франчейзинг, лицензии или прехвърляне на обекти на интелектуалната собственост.

  АВТОРСКО ПРАВО

 • Изготвяне на договори за импресарска, продуцентска, издателска или др. дейности имащи отношение към създаването на произведения в областта на изкуството;
 • Представителство и посредничество и при сключване на договори с организации за управление на авторски права;
 • Писмени и устни консултации в областта на авторското право и сродните му права.

  ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2021 ГОДИНА

  СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА


 •